Egenproduktion af genbrugsplastEgenproduktion af genbrugsplast
Bestil før kl. 14.00 - så sender vi i dagBestil før kl. 14.00 - så sender vi i dag
Lagerførende på varer til akutopgaverLagerførende på varer til akutopgaver
Gratis beregning og dimensioneringGratis beregning og dimensionering

Handelsbetingelser

Fra juni 2008 (tillæg punkt 15 fra januar 2021)

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (FB-VVS) “VVS og VA-MATERIEL”

1. Definitioner
VVS og VA-materiel betyder alt sådant udstyr, som faktisk handles mellem parterne.

2. Anvendelsesområde for FB-VVS
Retsforholdet mellem parterne skal bedømmes efter dansk ret med de ændringer, der fremgår af nærværende FB-VVS. Ved enhver aftale om køb eller salg af VVS-materiel mellem parterne skal FB-VVS anses for vedtaget som grundlag for købs- og salgsaftalen. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem en konkret indgået aftale og FB-VVS gælder den konkret indgåede aftale forud for FB-VVS. 

3. Tegninger, beskrivelser og prøver m.v.
Alle tegninger og tekniske dokumenter til brug ved fremstilling af leverancer eller dele deraf, som overlades køber før eller efter aftalens indgåelse, forbliver sælgers ejendom. De må ikke uden dennes tilladelse anvendes til andet end i forbindelse med brugen og vedligeholdelsen af det leverede VVS-materiel og må ikke af køber kopieres, reproduceres, overgives til eller på anden måde bringes til uvedkommende tredjemands kundskab. På købers forlangende skal sælger vederlagsfrit forsyne ham med et eksemplar af den foreliggende monterings og driftsinstruktion. 

4. Priser og levering
Priser og betalingsbetingelser fremgår af sælgers til enhver tid gældende prisliste ekskl. moms. Ændringer, der skal være specificerede, kan kun gøres gældende pr. den 1. i en måned med mindst 14 dages varsel. Afgiver sælger skriftligt tilbud, der ikke angiver særlig acceptfrist, bortfalder tilbudet, såfremt accept ikke er kommet frem til sælger inden 5 uger fra tilbudets dato. Leveringsstedet er købers adresse eller den af køber udpegede modtageradresse i Danmark. Eventuel fragt, som køber skal betale, hvis ikke andet er aftalt skriftligt, skal altid faktureres denne og ikke betales kontant ved modtagelsen. Det leverede skal fremgå af en medfølgende følgeseddel. Køber har ret til at returnere kurante standard lagervarer som endnu er omfattet af leverandørens garanti efter forudgående aftale til sælger og har krav på kreditering af købsprisen —20% returneringsfradrag. Specialfremstillede varer krediteres ikke. Kun nye og ubrugte varer kan returneres. Returvarer må være rene og ubeskadigede. Fabriksemballerede varer skal sælger kun tage retur i ubrudt original emballage. Køber bærer risikoen for varens hændelige undergang under transport fra sælgers plads.

5. Ejendomsforhold
Leverancen forbliver sælgers ejendom indtil betaling er erlagt fuldt ud. Betaling ved check, veksel eller gældsbevis anses ikke som betaling, føf fuld indfrielse endeligt har fundet sted.

6. Emballage
Sælger garanterer ikke, at varen ikke kan gå i stykker under transport, men sælger leverer VVS-materiel i en sådan emballage, som i almindelighed kræves for at forhindre beskadigelse eller forringelse af leverancen. Standardemballage, såsom paller og boxpaller, der er faktureret køber, vil blive godskrevet køber ved returnering til sælger uden omkostning for sælger og  i ubeskadiget stand. Engangsemballage refunderes ikke, selv om den eventuelt faktureres. 
 
7. Forsinket levering
Leveringstider gælder med forbehold af force majeure. Såfremt sælger vil påberåbe sig force majeure, eller såfremt sælger må indse, at aftalte leveringstider ikke kan overholdes, påhviler det sælger ufortøvet at give køber underretning herom. I tilfælde, hvor force majeure har hindret levering i mere end 4 måneder, har begge parter ret til at hæve handelen og kan ikke derudover kræve nogen form for erstatning for hverken direkte eller indirekte tab.

8. Betaling og morarente
Betaling skal, hvis intet andet er aftalt, ske ifølge den på aftaletidspunktet gældende branchekutyme. Fra forfaldsdatoen er sælger berettiget til morarente svarende til 2 % pr. påbegyndt måned. Tilskrevne renter forfalder til omgående betaling og betales forud for al anden gæld ved løbende indbetalinger.

9. Mangler, garanti og afhjælpningsret samt begrænsning af ansvar
Sælger er ansvarlig overfor køber i det omfang sælgers leverandør er ansvarlig overfor sælger. Varer der på grund af fabrikationsfejl eller materialefejl viser sig ubrugelige inden for en rimelig tid, ombyttes efter foretagen undersøgelse hos leverandøren, og efter at denne har godkendt reklamationen. Køber er pligtig at tåle afhjælpning. Dog ydes materialeerstatning kun i samme omfang, som erstatning kan opnås hos leverandøren. Sælger yder ikke godtgørelse for udgifter eller skader, som sådanne fejl i øvrigt måtte have forårsaget køberen, medmindre, og da i det omfang, den pågældende leverandør erstatter disse. Defekte dele skal på forlangende indsendes fragtfrit til sælger. Mangler berettiger ikke køber til ophævelse af aftalen, afslag i købesummen, erstatning eller tilbageholdelse af betaling for leverede varer. Forandring af eller indgreb i det solgte uden sælgers skriftlige samtykke fritager sælger for enhver forpligtelse. 

10. Begrænsning af ansvar
Ud over ovenstående har køber ikke andre misligholdelsesbeføjelser, og sælger hæfter således aldrig for f.eks. driftstab, avancetab og andet indirekte tab.

11. Produktansvar
For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i dansk ret. Sælger er dog aldrig ansvarlig for drifts tab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. Sælger er endvidere ikke ansvarlig for tingskade, idet køber påtager sig ansvaret herfor. 

12. Byggeleveranceklausul 
Alle leverancer i Danmark leveres i overensstemmelse med nærværende betingelser.

13. Værneting
Alle tvistigheder mellem parterne i anledning af aftalen og alt, som har sammenhæng hermed, afgøres af de almindelig danske domstole i henhold til reglerne i retsplejeloven.

14. Forbehold for prisændringer, prisfejl, udsolgte varer m.v.
Lauriden Handel-Import A/S TAGER FORBEHOLD FOR PRISÆNDRINGER, TASTEFEJL OG UDSOLGTE VARER på www.lhi.dk.

Ved tilbud, som skal gælde i en årrække tages der forbehold for en årlig prisregulering, som på tilbudstidspunktet er ukendt.

15. Forbehold for COVID-19

Som følge af den nye corona-virus (COVID-19) og idet dennes potentielle udvikling, omfang og indflydelse er uforudsigelig og kan påvirke vores opfyldelse af forpligtelserne i henhold til nærværende aftale, indgås aftaler med følgende forbehold: Såfremt vores opfyldelse af forpligtelser under aftalen bliver forsinket, forhindret eller bliver urimeligt byrdefuldt på grund af eller relateret til COVID-19 (og uanset om dette ville udgøre Force Majeure eller kan betragtes som påregneligt) fraskriver vi ethvert ansvar for manglende opfyldelse af vore forpligtelser, indtil det tidspunkt, hvor en sådan opfyldelse igen er mulig og inden for rimelighedens grænser. En sådan situation kan f.eks. opstå, hvis vores arbejdsstyrke påvirkes af COVID-19, f.eks. i form af karantæner, rejsebegrænsninger eller lignende omstændigheder, eller hvis vi med rimelighed ikke er i stand til at købe eller levere de produkter, der er bestilt, eller i tilfælde af prisforhøjelser på grund af eller relateret til COVID-19.


Sælger = Lauridsen Handel – Import A/S

Alle priser i online kataloget er opgivet ekskl. moms.