Egenproduktion af genbrugsplastEgenproduktion af genbrugsplast
Bestil før kl. 14.00 - så sender vi i dagBestil før kl. 14.00 - så sender vi i dag
Lagerførende på varer til akutopgaverLagerførende på varer til akutopgaver
Gratis beregning og dimensioneringGratis beregning og dimensionering

Livscyklusanalyse (LCA)

Vi ønsker at drive vores forretning på en måde, som gør, at vi med ro i sindet kan efterlade den til de kommende generationer. Derfor arbejder vi intenst på at gøre vores produkter samt vores drift så bæredygtig som overhovedet muligt. Som et led i denne tilgang har vi fået lavet en livscyklusanalyse af vores produktion af topringe, kegler og dæksler i genbrugsplast. Vi har ligeledes udvidet denne analyse, så den også sammenligner vores genbrugsplast med beton. Det er ITB, som har lavet analysen. ITB er et akkrediteret institut, som er superviseret af Økonomi- og Teknologiministeriet i Polen. I livcycklusanalysen kigges der på de miljø- og klimapåvirkninger samt ressourceforbrug, der er knyttet til produktionen af et produkt. Hele LCA'en kan hentes her. I afsnittene herunder sammenligner vi genanvendt plast med beton.


Genanvendt plast vs. beton

Materiale Genbrugsplast produkter Beton produkter
rPVC > 99% -
Portland Cement CEM I - 13,9%
Sand - 29,3%
Grus - 43,2%
Limemel - 2,4%
Armeringsjern - 3,7%
Vand - 7,3%
Andet < 1% < 0,2%
 

GWP - calkowity = Globalt opvarmningspotentiale Total
GWP - kopalny = Globalt opvarmningspotentiale Fossiler
GWP - biogeniczy = Globalt opvarmningspotentiale Bio

I figuren ovenover sammenlignes rPVC (orange) og beton (grå). Her ses det, at genbrugsplasten udleder mindre Co2 pr. produceret kilo end beton.

En strategi for plast i en cirkulær økonomi

I en meddelelse fra EU-kommisionen til Europa-parlamentet, Rådet, Det Europæiske økonomiske og Sociale udvalg og Regionsudvalget beskrives en strategi for håndtering af plast i en cirkulær økonomi. 

Plast er nemlig et vigtigt og allestedsnærværende materiale i vores økonomi og hverdag. Men den måde, hvorpå plast produceres, anvendes og kasseres i vore dage, udnytter alt for sjældent de økonomiske fordele ved en mere "cirkulær" tilgang og skader miljøet. Der er et presserende behov for at tackle de miljøproblemer, som pt. kaster lange skygger over produktionen, anvendelsen og forbruget af plast. De millioner af ton plastaffald, som hvert år ender i havene, på deponi eller på forbrænding, er nogle af de mest synlige og alarmerende symptomer på disse problemer, hvilket bør give anledning til voksende betænkeligheder hos offentligheden.

CO2-fordele ved genanvendt plast

I EU's strategi for genanvendelse af plast anslås det, at produktionen af plast og forbrændingen af plastaffald verden over giver anledning til ca. 400 mio. ton CO2-emissioner om året. Øget udnyttelse af genanvendt plast kan mindske afhængigheden af udvundne fossile brændsler til produktion af plast og nedbringe CO2-emissionerne. Det skønnes, at der potentielt kunne opnås årlige energibesparelser ved genanvendelse af alt plastaffald verden over svarende til 3,5 mia. tønder olie om året. 

Op til 500.000 ton plast udledes i oceanerne hvert år

I Unionen udledes 150.000 til 500.000 ton plastaffald i oceanerne hvert år. Dette repræsenterer en lille andel af det globale havaffald. Plastaffald fra europæiske kilder ender imidlertid i særligt sårbare havområder såsom Middelhavet og dele af Det Nordlige Ishav. Ifølge nylige undersøgelser akkumuleres plast i Middelhavet i en densitet, der kan sammenlignes med områder med den højeste akkumulering af plast i oceanerne.

Kilde: EU's strategi for genanvendelse af plast i en cirkulær økonomi

Hvis der genanvendes 1 mio ton plastaffald svarer det til 1 mio færre personbiler. 

Lauridsen er kompatibel med REACH-forordningen

Vi har i årevis arbejdet for at genanvende mest mulig plast, så det undgås, at det ender på deponi, på forbrændingen eller i havene. Hvert år genanvender vi hen ved 1500 tons plast, som svarer til 1500 færre biler på vejene. 

Vi beder løbende vores leverandører om at fremsende testresultater af materialet for at sikre, at materialet overholder REACH-forordningens krav om stoffer.

I REACH-forordningens BILAG XVII fremgår det, hvilke regler der gælder for hvilke stoffer. Her ses det bl.a., at blandinger fremstillet af PVC-affald er undtaget visse krav i REACH-forordningen. Dertil tages der i EU-forordningen stilling til, hvilken type artikel der produceres af PVC-blandingen. Alle vores produkter af genanvendt PVC lever op til REACH-forordningens krav, hvorved de er kompatible med REACH-forordningen.

Kilde: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF

Lauridsens vision for genanvendelse af plast

Lauridsen arbejder konstant på at forbedre genanvendelsen af plast igennem hele værdikæden, således vi kan få en kulstoffattig og cirkulær økonomi, samtidig med at borgernes miljø bliver renere og sikrere.

For at sikre korrekt affaldstrøm på vores produkter er alle produkter produceret efter d. 1. januar 2022 mærket med CLP-forordningens piktogram for genanvendt PVC, som kan ses her.

Derudover leverer Lauridsen kravspecifikationer til alle leverandører, således plastmaterialet, der genanvendes, lever op til kravene i REACH-forordningen. Lauridsen arbejder strategisk med FN's Verdensmål nr. 7 og nr. 12, som handler om henholdsvis "Bæredygtig energi" samt "Ansvarlig forbrug og produktion". Du kan se mere om, hvordan vi konkret arbejder med FN's Verdensmål her. 

Kontakt os

Har du spørgsmål til vores produkter, løsninger eller services? Eller søger du hjælp til beregninger og dimensioneringer? Vi står klar til at hjælpe. Udfyld formularen herunder, og vi kontakter dig hurtigst muligt.