Egenproduktion af genbrugsplastEgenproduktion af genbrugsplast
Bestil før kl. 14.00 - så sender vi i dagBestil før kl. 14.00 - så sender vi i dag
Lagerførende på varer til akutopgaverLagerførende på varer til akutopgaver
Gratis beregning og dimensioneringGratis beregning og dimensionering

Spildevandsafledning fra bygning via fedtudskiller til hovedkloakken

Følgende punkter og forhold er vigtige i forbindelse med planlægning af en udledning fra fedtudskiller til hovedkloakken.
 

 1. DS 432:2009
 2. EN 1825-1
 3. Forklaring på døgnmiddel samt udstyr til målinger
 4. Måleudstyr
 5. Sæber ved installationer, med afløb til udskiller

1. DS 432

I DS 432 er det beskrevet, at den maksimale døgnmiddeludledning af fedtindhold til hovedafløbssystemet, ikke bør overstige 50 mg/l. Målingen af fedtkoncentrationen i udledningen bør udføres så tæt på stikledningen som muligt, evt. i skelbrønden, idet det er i bygningens samlede udledning, at de 50 mg/l ikke må være overskredet. Der henvises til afsnit 2.4.1 i DS 432:2009.

2. EN 1825-1

For at kunne CE mærke en fedtudskiller skal kravene i EN 1825-1 være opfyldt. Der er bl.a. krav om, at fedtudskilleren ikke må udlede mere end 300 mg/l. Hvis en måling umiddelbart efter udskilleren i prøveudtagningsbrønden er under dette niveau, kan udskilleren betragtes som korrekt dimensioneret.

Det skal bemærkes, at en dimensionering efter EN 1825-1 er baseret på de baggrundsdata, der er oplyst som forudsætning for dimensioneringen.

 

3. Døgnmiddel 

 • Maks. døgnmiddel er et udtryk for udledningen til hovedledningen af fedt i mg/l målt over et døgn. Målingen bør udføres i skelbrønden
 • Målinger udføres af kommunen ved mistanke om, at der udledes over de tilladte 50 mg/l som maks. døgnmiddel
 • Er målingerne under de 50 mg/l fedtindhold fungerer fedtudskilleren korrekt.
 • Udsving i målingerne er tilladt så længe grænsen på de 50 mg/l fedtindhold som maks. døgnmiddel ikke overskrides
Article image container

4. Måleudstyr

 • Hvis et uvildigt akkrediteret laboratorie bestilles til at udføre både prøveoptagning og efterfølgende analyse, udfører de hele opgaven.
 • Denne fremgangsmåde er anerkendt som fyldestgørende dokumentation overfor myndighederne. 

Målingerne kan selv foretages med, den transportable prøveoptager Isco GLS prøveoptager. Denne prøveoptager forhandles af firmaet Aquasense i Vejle. Den programmeres til de ønskede antal prøver (typisk 1 prøve pr time over 24 timer med 200 ml. spildevand pr. prøve). Udstyret kan også indstilles til flow baserede målinger som typisk bruges ved afløb fra industri, hvor store vandmængder lukkes ud få gange i døgnet.

Disse prøver samles automatisk i beholderen i Isco GLS maskinen, og indsendes efterfølgende til laboratorium. f.eks. Eurofins Steins laboratorium A/S www.eurofins.dk  eller Analytech Miljølaboratorium A/S. www.analytech.dk

Det er op til den stedlige byggemyndighed om egenkontrol/analyseresultatet accepteres. Spørg evt. kommunen inden prøven igangsættes, hvad der forlanges.

5. Sæbetyper før udskiller

Det anbefales at bruge miljøvenlige sæber der er egnede hvor der er monteret fedtudskiller på afløbsinstallationen.

Det er specielt udviklede sæber der er udviklet til brug hvor der er monteret fedtudskillere. Disse sæber hindrer en kemisk emulgering, som ofte umuliggør udskilning af fedt i en gravitationsudskiller.

Det kan oplyses, at der er eksempler på almindelige ordinære sæber, som forlænger udskillelsestiden med op til flere måneder, eller helt umuliggør udskillelse.

Disse sæber skal selvfølgelig undgås. Brug i stedet for nogle miljøvenlige sæber, som ikke kemisk emulgerer fedtet.

Lauridsen Handel står til rådighed med hjælp til at finde leverandører af disse typer miljøvenlige sæber.

Sådan illustrerer vi

På stort set alle installationseksempler, vises der en pumpestation i forbindelse med fedtudskilleren. Dette er for at pointere vigtigheden af, at højvandssikre fedtudskilleren mod opstemning i hovedkloakken. Alle vore illustrationer er vejledende, og ofte udført i forhold til gældende regler  på det tyske marked - hvorfor det til enhver tid er op til den autoriserede kloakmester, at sikre sig at installationen udføres korrekt og lovligt i forhold til DS 432 og andre gældende regler/love i Danmark.

 

Fedtudskillere

I mange restauranter, på hoteller, motorvejsrestauranter, hos slagtere eller andre steder der arbejdes med fødevarer, udledes der som regel fedt, olie og madrester i spildevandet. Dette spildevand har typisk en lang rejse, inden det når rensningsanlægget.  

En stor del af fedtet og madresterne kan, hvis ikke der er installeret en fedtuskiller, aflejres i afløbssystemet, hvilket kan skabe blokader, korrosioner og dårlig lugt. Det kan give problemer for rensningsanlæggene og løftestationerne, hvilket kan være omkostningstungt. Derfor kræver lovgivningen, at alle, der producerer fedtholdig spildevand, har en fedtuskiller installeret, som lever op til standarderne inden for EN1825.     

Alle produkter i Kessels portefølje af fedtudskillere af polyethylen lever op til gældende lovkrav.

Kontakt os

Ønsker du at vide mere om produktet? Udfyld formularen herunder, og vi kontakter dig hurtigst muligt.

/Files/Images/Lauridsen/test-headset.png

Eller ring til os

Support tlf. 7516 9029 
Døgnvagt tlf. 7694 6470